تراش CTL 3040 CNC کنترل HUST

تراش CTL 2124 CNC کنترل HUST

تراش CTL 1318 CNC کنترل HUST

تراش CTL 1318 CNC کنترل HUST

تراش VDF 250C CNC،کنترل زیمنس 3، قطر ماشینکاری420

تراش MONDIA CNC کنترل FANUC 15TF

تراش TRUAB CNC کنترل TX 8F

تراش MAGIT CNC کنترل FANUC OT

تراش JCL-60A CNC، طول500 قطر320

تراش TRAUB CNC،کنترل mitsubishi system TX 8F، دارای محورC

تراش HEYLIGENSTAEDT CNC،کنترلSIEMENS SYSTEM 3، دارای لینت و محور C، طول2000

تراش JCL 42T CNC ،طول180 قطر140

تراش JCL 6050-CNC کنترل هاست،طول500 قطر320

تراش   CNC کنترل siemens

لوله تراش cnc،کنترلSimence 802 d، طول3000

تراش  GURUTZPE CNC گلویی550، طول4000 قطر910

تراشHEYLIGENSTAEDT CNC کنترل زیمنس، طول2000 ، قطر530